ก.ล.ต.ปรับบลจ.โซลาริส- “รัชต์” เอ็มดี บลจ.แอสเซทพลัส

คณะกรรมการเปรียบเทียบ ก.ล.ต.สั่งปรับบลจ.โซลาริส วเงิน 1.93 ล้านบาท ไม่มีระบบวิเคราะห์คุณภาพตราสารหนี้นอนเรทก่อนเข้าลงทุน ด้าน “รัชต์ โสดสถิตย์” เอ็มดีบลจ.แอสเซทพลัส โดน 2 กระทง ปรับ 4 แสนบาท ในฐานะประธานบอร์ดลงทุน เหตุกองทุนเข้าลงทุนตราสารหนี้กับบริษัทคู่ค้าโดยไม่มีเหตุยันประโยชน์ผู้ถือหน่วย และระบบวิเคราะห์คุณภาพตราสารหนี้นอนเรทไม่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบในการประชุมวันที่ 18 ก.ค.2561 มีคำสั่งเปรียบเทียบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) โซลาริส จำกัด เป็นเงิน 1,935,000 บาท เนื่องจากระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 บลจ.โซลาริส ในฐานะบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมิได้จัดให้มีระบบงานในการวิเคราะห์คุณภาพของตราสารหนี้ประเภทที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ตราสาร unrated) โดยบริษัทไม่ได้พิจารณาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพ (qualitative) และเชิงปริมาณ (quantitative) เช่น ผลการดำเนินงาน ภาระหนี้สิน นโยบายและกลยุทธ์การประกอบธุรกิจ ประมาณการกระแสเงินสดของผู้ออกตราสารเมื่อครบอายุตราสาร การกระทำดังกล่าวผิดพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 117

ก่อนหน้านี้ในการประชุมวันที่ 20 มิ.ย.2561 คณะกรรมการเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบนายรัชต์ โสดสถิตย์ ในฐานะบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน และประธาน คณะกรรมการลงทุนของบลจ.แอสเซท พลัส ไม่ได้กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำด้วยความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม เป็นเหตุให้บลจ.แอสเซท พลัส จัดการกองทุนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด โดยลงทุนในตราสารหนี้กับบริษัทคู่ค้าที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยไม่พบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าบริษัทได้มีการพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

การกระทำดังกล่าวป็นการทำธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ อันเป็นเหตุให้ บลจ.แอสเซท พลัส ปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 นายรัชต์ โสดสถิตย์ จึงมีความรับผิดและต้องรับโทษตามมาตรา 283 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการเปรียบเทียบยังได้ปรับนายรัชต์ อีกจำนวน 200,000 บาท ในฐานะบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน และประธานคณะกรรมการลงทุนของ บลจ.อสเซท พลัส ไม่ได้กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำด้วยความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม เป็นเหตุให้บลจ.แอสเซท พลัส มีระบบงานในการวิเคราะห์คุณภาพของตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ตราสาร unrated) ไม่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นายรัชต์ จึงมีความรับผิดและต้องรับโทษตามมาตรา 283 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

ผู้บริหารวงการกองทุนรวม กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นกับ 2 บลจ.นั้นเป็นผลพวงของกองทุนที่เข้าไปลงทุนในตราสารหนี้นอนเรทและเกิดปัญหาผิดนัดชำระหนี้ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเรื่องของการตรวจสอบระบบในการคัดเลือกตราสารก่อนเข้าลงทุนของกองทุน ซึ่งปัจจุบันบลจ.โซลาริสได้หยุดการออกกองทุนใหม่ โดยเหลือแต่กองทุนเดิมที่ต้องตามหนี้ตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ส่วนบลจ.แอสเซทพลัสซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบแล้ว