ผู้ถือหุ้นเทคะแนน หนุน MAKRO รับโอนกิจการ ‘โลตัสส์’-เพิ่มทุน

HoonSmart.com>>”สยามแม็คโคร” ผ่านฉลุยทุกวาระ ผู้ถือหุ้นโหวตให้สูงถึง 99% รับโอนกิจการกลุ่มโลตัสส์ในไทยและมาเลเซีย จาก ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง เพิ่มทุนเสนอขายบุคคลในวงจำกัด(PP) มูลค่า 217,949 ล้านบาท ชำระเป็นผลตอบแทนค่ากิจการ เสนอขายนักลงทุนทั่วไป 1,362 ล้านหุ้น   ด้านซีพี ออลล์ ผู้ถือหุ้นก็อนุมัติด้วยคะแนน 99% ให้บริษัทย่อยทั้งสองแห่งโอนกิจการ ร่วมขายหุ้น MAKRO 

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service บริษัท สยามแม็คโคร (MAKRO) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2564 ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนมากกว่า 99% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทุกวาระ

ทั้งนี้ อนุมัติการรับโอนกิจการกลุ่มโลตัสส์ในไทยและมาเลเซียจากบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง (CPRH) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 3,186,161,750 บาท เป็น 5,586,161,750 บาท โดยการออกหุ้น  6,372,323,500 หุ้น อนุมัติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ( PP) จำนวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 217,949,072,250 บาท ให้แก่ CPRH เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO) ไม่เกิน 1,362 ล้านหุ้น สัดส่วนไม่เกิน 12.19% ของหุ้นทั้งหมด  ทั้งนี้ ราคาหุ้น MAKRO ปิดที่ 51 บาท วันที่ 12 ต.ค.2564

ด้านบริษัทซีพี ออลล์ (CPALL) แจ้งผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยลงคะแนนมากกว่า 99% อนุมัติให้บริษัทย่อยคือ บริษัทสยามแม็คโคร ทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และให้บริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งคือ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง ทำรายการจำหน่ายไปเกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด ให้บริษัท สยามแม็คโคร

นอกจากนี้ยังอนุมัติการขายหุ้น MAKRO ที่บริษัทฯถืออยู่ต่อประชาชนทั่วไป พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปของ MAKRO ไม่เกิน 363.2 ล้านหุ้น รวมถึงการให้ยืมหุ้นแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน จำนวนไม่เกิน 340.50 ล้านหุ้น และการให้สิทธิแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ในการซื้อหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ไม่เกิน 340.5 ล้านหุ้น เพื่อการส่งคืนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ยืมจากบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

สำหรับเป้าหมายของบริษัทสยามแม็คโครในการรับโอนกิจการกลุ่มโลตัสส์ จะเพิ่มโอกาสการเติบโตจากการขยายธุรกิจในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และผนึกความร่วมมือกับเอ็มเอสอี เกษตรกรไทย ผู้ผลิตสินค้า เป็นช่องทางกระจายสินค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้า อาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อรองรับการเติบโตในระดับภูมิภาค นำมาต่อยอดผลิตหรือพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ตลอดจนยกระดับประเทศไทยเป็นฮับของอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค  และครัวของโลก

ขณะเดียวกัน การเพิ่มทุนยังหนุนให้ MAKRO เพิ่มฟรีโฟลท และมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การคำนวณดัชนี SET 50 ทำให้นักลงทุนสถาบันไทยและต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนไทยให้ความสนใจลงทุนหุ้น MAKRO เพิ่มขึ้น

 

อ่านข่าว

MAKRO ขอมติผู้ถือหุ้น 12 ต.ค.นี้ โหวตรับโอนกิจการ ‘กลุ่มโลตัสส์’ หนุนแกร่ง-โตก้าวกระโดด