“ฟินันซ่า” เพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิม 494 ล้านรองรับขยายธุรกิจ

“บอร์ดฟินันซ่า” อนุมัติเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 2.5 บาท ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 5 บาท ชงผู้ถือหุ้นไฟเขียว “วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์” กรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นเดิม ผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดหลังใช้สิทธิซื้อหุ้นเกินสิทธิ พร้อมขยายวงออกหุ้นกู้เพิ่มเป็น 2 พันล้าน ตุนเงินรองรับการลงทุนและขยายธุรกิจของบริษัทร่วม

บริษัท ฟินันซ่า (FNS) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 23 ส.ค.2561 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,235,198,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,729,277,200 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,815,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 494,079,200 บาท และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวม มูลค่า 494,079,200 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 25 ต.ค.2561 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 12-16 พ.ย.2561

อย่างไรก็ตามการเพิ่มทุนในครั้งนี้นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีหนังสือแจ้งที่ประชุมว่าประสงค์จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ถืออยู่และจองซื้อสิทธิเกินเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 98,815,840 หุ้น คิดเป็นส่วนที่จองซื้อตามสิทธิประมาณ 18,102,742 หุ้นและจองซื้อเกินสิทธิประมาณ 80,713,098 หุ้น

ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและนายวรสิทธิ์ฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามจำนวนจะได้รับจัดสรร 98,815,840 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเยงทั้งหมดของนายวรสิทธิ์ในบริษัทฯเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 41.66% อาจเป็นผลให้นายวรสิทธิ์ก้าวข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ 25% ทำให้นายวรสิทธิ์ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ อย่างไรก็ดีนายวรสิทธิ์ ประสงค์จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) โดยแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเรื่องดังกล่าว

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อนำเงินไปใช้ขยายธุรกิจทั้งในธุรกิจการลงทุนโดยตรงและขยายการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยเงินทุนส่วนที่เหลือจะจากการกู้ยืมหรือออกตราสารหนี้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2562 หากมีเงินทุนเหลือสามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนหุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติการขยายวงเงินและขยายระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2556 เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีความต้องการระดมเงินทุนเพื่อนำเงินเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมและหรือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัทและหรือเพื่อชำระหนี้ของบริษัท โดยวงเงินเพิ่มจากๆม่กิน 1,500 ล้านบาท เป้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ระยะเวลาภายใน 10 ปี (ปี 2556-2565) เป็นภายใน 10 ปี (ปี 2561-2571) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 7 ก.ย.2561 และประชุมในวันที่ 16 ต.ค.2561