กองทุน BSIRICG ปันผล 0.10 บาทต่อหน่วย ดีเดย์ 15 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> กองทุน “บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล” ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหน่วย วันที่ 15 ต.ค. นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 24 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 0.10 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ BSIRICG จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 7.92 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับ BSIRICG เป็นกองทุนหุ้นไทยที่จะลงทุนในหุ้นที่มี CG Scoring (หุ้นที่ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี) โดยเน้นหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) หรือมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ หรือมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

กองทุนนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในงวดนั้น