TU ขึ้นแท่นองค์กรนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี 2564

HoonSmart.com>>ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น รางวัลดีเด่นประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ จากสำนักงานงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เนื่องใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ”

ด้วยความโดดเด่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งด้านการวางยุทธศาสตร์ การดำเนินธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร สร้างองค์ความรู้ สร้างวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรและห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนากระบวนการบวนการผลิต ตลอดจนการพัฒนาจากนวัตกรรมให้นำไปสู่ผลิตผลทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  (TU) กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนบริษัท ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไทยยูเนี่ยนได้รับรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ จากสำนักงานงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรทำให้เราเชื่อมั่นว่านวัตกรรมเป็นรากฐานของอนาคต ดังนั้น นวัตกรรมจึงเป็นหนึ่งในหกเสาหลักเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่เรายึดมั่น ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ โดยตอบโจทย์ปัญหาใน 3 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โภชนาการและความพึงพอใจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้น และการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ยั่งยืนได้อีกด้วย”