SIRI เข้าลงทุนโทเคนสิริฮับ A มูลค่า 200 ล้านบาท

HoonSmart.com>> “แสนสิริ” เข้าลงทุน “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ A” มูลค่า 200 ล้านบาท หวังรับผลตอบแทนจากการถือครอง

บริษัท แสนสิริ (SIRI) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564 บริษัทได้ได้เข้าลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ A ออกโดยบริษัท เอสพีวี 77 จำกัด โดยอ้างอิงกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงในการระดมทุนนี้ โดยเสนอขายโทเคนดิจิทัลในตลาดแรกผ่านบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล(ICO Portal) และเข้าจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับบริษัท อีอาร์ เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ SIRI ได้เข้าลงทุนเป็นจำนวน 20 ล้านโทเคน ในราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหนึ่งโทเคน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 200 ล้าบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับผลตอบแทนจากการถือหรือการครอบครองโทเคนดิจิทัล

การลงทุนในโทเคนดิจิทัล สิริฮับ A จะทำให้บริษัทสิทธิได้รับผลตอบแทนดังต่อไปนี้ 1. ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขาขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ไม่เกิน 4.50% ต่อปี และ 2. ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายอาคารสิริแคมปัสก่อนผู้ถือโทเคนดิจิทัล สิริฮับ B โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A จะได้รับรายรับสุทธิจากการจำหน่ายเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600 ล้านบาท(ตามมูลค่าโทเคน ดิจิทัล สิริฮับ A ที่ออกทั้งหมด) จนครบถ้วนก่อน ผู้ถือโทเคนดิจิทัล สิริฮับ B จึงจะได้รับส่วนที่เกินกว่าจำนวนดังกล่าว