146 บจ.คว้าหุ้นยั่งยืนปี 64 เพิ่ม 22 บริษัท หนุนกองทุน ESG พุ่ง

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 มี บจ. เข้ารอบ 146 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 124 บริษัทในปีที่ผ่านมา มาร์เก็ตแคป 12.48 ล้านล้านบาท คิดเป็น 66% ของทั้งหมด แบ่งเป็น บจ. ใน SET 134 บจ. mai 12 บจ.   แม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด-19  พบกองทุน ESG มีมากถึง 58 กองทุน บริหารสินทรัพย์ 57,496 ล้านบาทเดือนส.ค. เพิ่มขึ้นถึง 96% จากต้นปี

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี2564 มีบริษัทจดทะเบียน( บจ.)ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) รวม 146 บจ.เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 124  บริษัท แม้ บจ. ยังคงเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของวิกฤตโควิด-19 แต่บริษัทส่วนใหญ่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี โดยเฉพาะการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีการปรับตัวและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคม ซึ่ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” จึงสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมส่งเสริมให้ผู้ลงทุนลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างโอกาสการได้รับผลตอบแทนในระยะยาว ปัจจุบันผู้ลงทุนไทยมีความต้องการลงทุนในหุ้นที่มี ESG เพิ่มสูงขึ้น ณ เดือนส.ค.2564 กองทุน ESG Fund ในประเทศไทยมีถึง 58 กองทุน สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) รวมประมาณ 57,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 96% จากต้นปีถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจต้องเร่งพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและเปิดเผยข้อมูล ESG ให้ผู้ลงทุนรับทราบมากขึ้น

สำหรับหุ้นยั่งยืน THSI จำนวน 146 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 12.48 ล้านล้านบาท ณวันที่  30 ก.ย. 2564 หรือคิดเป็น 66% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด โดยเป็น บจ. ใน SET 134 บจ. และ mai 12 บจ. ประกอบด้วย บจ. สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสามลำดับแรก ได้แก่  กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมากที่สุด 25 บริษัท กลุ่มบริการ 24 บริษัท และกลุ่มทรัพยากร 23 บริษัท ทั้งนี้ดัชนี SETTHSI มีการทบทวนทุกครึ่งปี