‘เอคิว’ แจก AQ-W5 จ่อเพิ่มทุนครั้งใหญ่ ลุยพลังงาน

HoonSmart.com>>”เอคิว เอสเตท” ประกาศเพิ่มทุน ขายผู้ถือหุ้นเดิมและหรือนักลงทุนเฉพาะเจาะจง  แจก AQ-W5 สูตร 2 ต่อ 1 อายุ 3 ปี ราคาใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้น 0.028 บาท ตีทรัพย์ชำระหนี้ตั๋ว BE ให้กับบริษัท เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี  มูลค่า 1,202 ล้านบาท 

บริษัท เอคิว เอสเตท (AQ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 8 พ.ย. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 34,129,924,579 หุ้น เพื่อเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม 25,597,443,434 หุ้น สัดส่วน 30% ของทุนชำระแล้วในราคาไม่ต่ำกว่า 0.024 บาทและ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) จำนวน 8,532,481,145 หุ้น หรือ 10% และรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (AQ-W5) จำนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2 ต่อ 1 อายุไม่เกิน 3 ปี ราคาใช้สิทธิ 0.028 บาทต่อหุ้น กำหนด Record Date เพื่อรับสิทธิการจัดสรร AQ-W5 วันที่ 22 พ.ย. 2564

บริษัทฯ ระดมทุนครั้งนี้ เนื่องจากมีแผนขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้บอร์ดยังมีการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมตีทรัพย์ชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน (BE) ของบริษัท เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี  โดยเสนอให้นำหุ้นของบริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำนวน 2,252,716 หุ้น คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน มูลค่า 533.78 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมประมาณ 1,202,454,746.48 บาท มาตีทรัพย์ชำระหนี้ตาม BE จำนวน 1,202,449,223.38 บาท

ไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดช

นาย ไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  AQ เปิดเผยว่า AQ มีธุรกิจโรงไฟฟ้าชื่อดังอยู่ในมือ เป็นการลงทุนผ่านบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) เจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดรวมกว่า 700 เมกะวัตต์ และถือเงินลงทุนใน บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์   (GEP Thailand) ที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามินบู ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ ประเทศเมียนมา

บริษัทฯมีแผนขยายธุรกิจในกลุ่มพลังงาน เพราะจะสนับสนุนโครงการที่ทำอยู่ในปัจจุบัน และขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในโครงการพลังงานหลายโครงการและยังรวมถึงธุรกิจอื่น การจัดหาเงินลงทุนอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้คณะกรรมการฯเห็นว่า เพื่อความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนและเพื่อผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออกและเสนอขาย AQ-W5 จึงเป็นทางเลือกที่ดี คุ้มค่า เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความเหมาะสมและสร้างประโยชน์ต่อบริษัทฯในอนาคตได้