CPN ตั้ง “วัลยา จิราธิวัฒน์” นั่ง CEO เริ่ม 1 ม.ค.65

HoonSmart.com>> บอร์ด “เซ็นทรัลพัฒนา” อนุมัติตั้ง “วัลยา จิราธิวัฒน์” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน “ปรีชา เอกคุณากูล” เกษียณอายุและยังนั่งกรรมการต่อ มีผล 1 ม.ค.65

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2564 ได้มีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อนุมัติแต่งตั้ง น.ส.วัลยา จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายปรีชา เอกคุณากูล ซึ่งจะครบกำหนดเกษียณอายุงานจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้นไป โดยนายปรีชา เอกคุณากูล ยังคงดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัทต่อไป