ตลท.ขึ้น SP หุ้น PACE กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบ Q3/63

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น PACE หลังนำส่งงบการเงิน Q3/63 ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุป ก.ล.ต.อาจสั่งแก้ไข

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) วันที่ 30 ก.ย.2564 กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้และขึ้นเครื่องหมาย NP วันที่ 1 ต.ค.2564

ทั้งนี้ PACE เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2563 กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ทั้งนี้ PACE ยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ได้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ PACE ต่อไป