BAYปล่อยสินเชื่อด้านความยั่งยืน วงเงิน 5,000 ล้าบบาท นาน 4 ปี ให้ SCGP

HoonSmart.com>>SCGP จับมือ กรุงศรี ลงนามรับการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan) วงเงินกู้ 5,000 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี ตอกย้ำนโยบายด้าน ESG

นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) กล่าวว่า SCGPรับการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability-Linked Loan: SLL) จากธนาคารกรุงศรี ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจที่จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน ESG ด้วยวงเงินกู้ทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะถูกปรับลดลง

สำหรับข้อกำหนดและตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนหลังจากได้รับสินเชื่อแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการลดปริมาณการใช้น้ำจากภายนอก และการเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (SCG Green Choice )

SCGP เป็นผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์รายแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ SLL ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในเชิงธุรกิจได้ รวมถึงเป็นก้าวสำคัญในการนำธุรกิจไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) กล่าวว่า กรุงศรีให้ความสำคัญกับหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) โดยมีการพัฒนาสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability-Linked Loan (SLL) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าของธนาคาร

สินเชื่อ SLL ในครั้งนี้ เป็นการขยายความร่วมมือในมิติด้านสิ่งแวดล้อมกับ SCGP และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้า (Value Creation) ในอีกรูปแบบหนึ่ง และเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืน เพื่อนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริโภคและอุตสาหกรรมได้ตามเป้าหมาย

และยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SCGP ในประเทศไทยและอาเซียน สอดคล้องกับเป้าหมายของกรุงศรีในการเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน เพื่อช่วยให้ลูกค้าเติบโต ด้วยการสนับสนุนของกรุงศรีและเครือข่าย MUFG ที่แข็งแกร่งในภูมิภาค