SKE เลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซสถานีบ้านนา-แก่งคอยกับปตท.รับค่าตอบแทน 80 ลบ.

HoonSmart.com>> บอร์ด “สากล เอนเนอยี” อนุมัติรับข้อเสนอปตท. ยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติสถานี (บ้านนา-แก่งคอย) ก่อนกำหนด 9 ปี 1 เดือน รับค่าตอบแทน 80 ล้านบาท

บริษัท สากล เอนเนอยี (SKE) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2564 อนุมัติการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (บ้านนา-แก่งคอย) จังหวัดสระบุรี และสัญญาที่เกี่ยวข้อง ระหว่างบริษัท กับบริษัท ปตท. (PTT) ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาเหลืออยู่ประมาณ 9 ปี 1 เดือน (ครบกำหนดสัญญาวันที่ 14 ต.ค.2573) ประกอบด้วยสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน เลขที่ ปตท./กธ.01/54 ลงวันที่ 23 ก.พ.2554 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 13 มิ.ย.2555

ทั้งนี้ ในการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติ บริษัทตกลงรับข้อเสนอของ ปตท. ในการจ่ายค่าตอบแทนการลงทุน (AP) ตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท (ตามมูลค่าปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2563) หากมีการจ่ายค่าตอบแทน AP ในระหว่างปี 2564 ให้ ปตท.นำค่าตอบแทน AP ที่ได้จ่ายให้กับบริษัทแล้วนั้น มาหักลบจากค่าตอบแทนตามข้อเสนอดังกล่าว