บอร์ดคปภ.สั่ง”เอเชียประกันภัย” หยุดรับประกันใหม่ชั่วคราวเริ่ม 23 ก.ย.64

HoonSmart.com>>บอร์ดคปภ. สั่งบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 หยุดรับลูกค้ารายใหม่ แก้ฐานะการเงินก่อน รายงานข้อมูลเจ้าหนี้-ลูกหนี้ภายใน 30 วัน ห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ยกเว้น เงินเดือน จ่ายค่าสินไหมทดแทน-เบี้ยคืนลูกค้า ค่าน้ำ ค่าไฟ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีคำสั่งให้บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนด และหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวลงวันที่ 23 ก.ย. 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯต้องรายงานเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน เพื่อทราบถึงบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้

นอกจากนี้ห้าม กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทสั่งจ่ายเงินของบริษัท หรือทำการเคลื่อนย้าย หรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทตามปกติ หรือเป็นการจ่ายเงินอื่นตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน เช่น การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกัน การจ่ายเงินคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ค่าสาธารณูปโภค