“ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล” ตัดขาย RICHY กว่า 0.1776% ยังถือ 9.9963%

HoonSmart.com>> “ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล” ตัดขาย RICHY ออก 2.20 ล้านหุ้น กว่า 0.1776% ยังถือ 9.9963%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล จำหน่ายหุ้นของบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 (RICHY) เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2564 จำนวน 2.20 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.1776% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 123.80 ล้านหุ้น หรือ 9.9963% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ