“ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์” ซื้อ BEC เพิ่ม 50 ล้านหุ้น หนุนถือ 7.33%

HoonSmart.com>> “ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์” เข้าซื้อหุ้น BEC จำนวน 50 ล้านหุ้น หนุนถือแตะ 7.33%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ ได้มาหุ้นของบริษัท บีอีซี เวิลด์ (BEC) เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2564 จำนวน 50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 146.60 ล้านหุ้น 7.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ