EXIM ปล่อยกู้ 100 ล้านบาทให้ ”เมอร์เมด มาริไทม์”

HoonSmart.com>>EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินจำนวน 100 ล้านบาท ให้กลุ่มบริษัทเมอร์เมด มาริไทม์ ในเครือ TTA นำไปใช้เสริมสภาพคล่องธุรกิจบริการงานนอกชายฝั่ง และเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ (เมอร์เมด) ในเครือบริษัท TTA ผู้ให้บริการงานนอกชายฝั่งและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำมายาวนานกว่า 30 ปี ให้พร้อมรุกตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลาง

กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า EXIM BANK ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทเมอร์เมดภายใต้มาตรการ “สินเชื่อ Global อุ่นใจ” ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะยาว สูงสุด 5 ปี เพื่อให้บริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการให้บริการระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางได้อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทเมอร์เมดเป็นผู้ประกอบการไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทน้ำมันชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง จะนำไปใช้บริหารจัดการกองเรือสนับสนุนปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง 3 ลำ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อดำเนินงานวิศวกรรมใต้ทะเลในทุกระดับน้ำซึ่งมีความซับซ้อนและท้าทาย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19

“การสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK ครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมปรับปรุงการปฏิบัติงานธุรกิจบริการด้านพาณิชยนาวี รุกตลาด New Frontier เพิ่มมากขึ้น โดยสอดคล้องกับภารกิจของ EXIM BANK ในการซ่อม สร้าง เสริมผู้ประกอบการทุกระดับในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการของภาคธุรกิจและผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต” ดร.รักษ์กล่าว