อเบอร์ดีนฯ ออกกอง “โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์” ลงทุนหุ้นปันผลดีทั่วโลก

HoonSmart.com>> บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ดฯ เปิดตัวกองทุน “โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์” ผ่านหน่วยลงทุน 3 ชนิดให้เลือกลงทุน “สะสมมูลค่า-รับซื้อคืนอัตโนมัติ-กอง SSF ลดหย่อนภาษี” เน้นลงทุนหุ้นติบโตและหุ้นคุณค่าทั่วโลก ชูกลยุทธ์ลงทุนที่แตกต่าง โอกาสรับผลตอบแทนจากกระแสรายรับทุกเดือน นอกหนือจากกำไรจากมูลค่าหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ (ABGDD) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund (กองทุนหลัก) เฉลี่นในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่าทั่วโลก ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่าง มุ่งหวังที่จะมอบโอกาสในการรับผลตอบแทนจาก กระแสรายรับเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

กองทุนหลักจะลงทุนตราสารทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของพอร์ตกองทุน โดยจะใช้กลยุทธ์โดยแบ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนระยะยาว เพื่อสร้างกระแสรายรับจากเงินปันผลและโอกาสในการได้รับกําไรจากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้น เงินลงทุนส่วนที่เหลือลงุทนในระยะสั้นในบริษัทที่มีรือจะมีเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสในการได้รับทั้งเงินปันผลปกติและเงินปันผลที่จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ (one off or special dividends) เพื่อเป็นการเพิ่มกระแสรายรับจากเงินปันผลโดยรวมให้สูงขึ้น

กองทุนเปิด ABGDD เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสกระจายการลงทุนเข้าสู่พอร์ตการลงทุนระดับโลก หรือสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน โดยกองทุนเปิด ABGDD นำเสนอหน่วยลงทุนทั้งหมด 3 ชนิดให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อเลือกลงทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างกัน ชนิดแรก คือ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (ABGDD-A) มีนโยบายนำเงินปันผลไปลงทุนต่อเพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว

ส่วนชนิดที่สอง (ABGDD-R) คือ หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการแสวงหารายรับแบบสม่ำเสมอ และชนิดสุดท้าย คือ กองทุนรวมเพื่อการออมแบบพิเศษ (ABGDD-SSF) ที่จะมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุน พร้อมกับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว

ทั้งนี้ หน่วยลงทุนทั้ง 3 ชนิดนี้ได้มีการป้องกันความเสี่ยง และลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ลงทุนไทย ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนด้วยความเชี่ยวชาญระดับโลกและความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตลาดต่างๆ ทีมผู้จัดการกองทุนของอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) ประกอบด้วย บุคลากรมืออาชีพด้านการลงทุนในหลักทรัพย์กว่า 140 คนในตลาด 14 แห่งทั่วโลก ได้เลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนที่หลากหลาย โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เหนือชั้นมาอย่างยาวนาน

สำหรับระยะเวลาเสขายกองทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 13-23 ก.ย.2564 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 13 – 23 ก.ย.นี้ บริษัทได้มอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ลงทุนที่ลงทุนโดยตรงกับบริษัท โดยจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราพิเศษสำหรับการจองซื้อหน่วยลงทุน/การโอนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิด ABGDD (ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ)