LANNA เคาะลงทุนเหมืองถ่านหินอินโดฯ ลดถือหุ้น PKN เหลือ 10%

HoonSmart.com>> บอร์ด “ลานนารีซอร์สเซส” ไฟเขียวลดสัดส่วนเข้าถือหุ้น PKN โครงการสัมปทานเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย จากเดิม 40% เหลือ 10% หลังทำดีลดิริเจ้นท์เสร็จ สถานการณ์เปลี่ยนหลังโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจโลก ด้านเงินลงทุนรวม 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส (LANNA) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการประชุมเมื่อวันที่ 5 มี.ค.2561 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ LANNA ลงทุนในโครงการสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (PKN) สัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วของ PKN โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย LANNA ได้ลงนามสัญญา CONDITIONAL SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT (CSSA) กับ PKN และผู้ถือหุ้นของ PKN เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2561

นอกจากนี้คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามแก้ไขสัญญา CSSA เพื่อขยายระยะเวลาที่ LANNA จะเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PKN ในประเทศอินโดนีเซียออกไป เพื่อให้ LANNA สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล (DUE DILIGENCE) ที่จะใช้ในการตัดสินใจให้มีความครบถ้วนและชัดเจนก่อน ซึ่งสถานการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก และเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม

คณะกรรมการ LANNA จึงได้อนุมัติเห็นชอบให้ LANNA เจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการลงทุนในโครงการ PKN จาก 40% เหลือ 10% โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นเงินลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PKN จํานวน 1,817,431 หรียญสหรัฐอเมริกาและเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น PKN จํานวน 3,182,569 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องยอมรับข้อเสนอดังกล่าวและกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติแห่งประเทศอินโดนีเซีย (Ministry of Energy and Mineral Resources) ได้อนุญาตให้ LANNA ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเข้าไปถือหุ้นใน PKN ซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้แล้ว

LANNA เข้าลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินของ PKN ในประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้เงินลงทุนรวม 5 หรียญดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น 2 ส่วน 1.ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ PKN จำนวน 61,554,652 หุ้น รวมเป็นเงิน 1,817,431 หรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ 2. LANNA ต้องให้ PKN กู้ยืมเงินสัดส่วน 7.89% ของเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงิน 3,182,569 หรียญสหรัฐ หลังจากเข้าไปถือหุ้น PKN

PKN ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหิน โดยได้รับสัมปทานเหมืองถ่านหินรุ่นที่ 3 จากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียมีกำหนด 30 ปี เริ่มปี 2552-2582 มีปริมาณสำรองถ่านหินในเชิงพาณิชย์ประมาณ 65 ล้านเมตริกตัน โดยได้ผลิตถ่านหินออกจำหน่ายแล้วตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบันจำนวน 29 ล้านเมตริกตัน คงเหลือปริมาณสำรองถ่านหินที่จะผลิตออกจำหน่ายได้อีก 36 ล้านเมตริกตัน โดยโครการตั้งอยู่เมืองบูลุงงัน จังหวัดกาลมันตันเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับการเข้าลงทุนในครั้งนี้จะใช้เงินลงทุนจากการดำเนินงานทั้งจำนวน ซึ่งการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ PKN (New Issued Shares) และจ่ายเงินให้กู้ยืม (Shareholder Loan) แก่ PKN รวม 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากเงินที่ LANNA ได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้วเมื่อปี 2561

การลงทุนในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจหลักของ LANNA เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและจําหน่ายถ่านหินให้มากขึ้น กอปรกับ PKN เป็นเจ้าของแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินที่เปิดดําเนินการผลิตและจําหน่ายถ่านหินอยู่แล้ว ซึ่งพร้อมที่จะสร้างรายได้และกําไรให้ LANNA ได้ทันทีเมื่อเข้าไปลงทุน