“ตฤณวรรธน์” ซีอีโอ IP ตัดขาย 3 ล้านหุ้นยังถือกว่า 39%

HoonSmart.com>> “ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์” CEO “อินเตอร์ ฟาร์มา” ตัดขายหุ้นออก 3 ล้านหุ้น ยังถือ 39.1429%

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2564 จำนวน ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.3422% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น ล้านหุ้น คิดเป็น 39.1429% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ