SENA ตั้งบริษัทย่อย “เสนา เอช 25”

HoonSmart.com>>บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ตั้งบริษัทย่อย “เสนา เอช 25” รองรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารงานนิติบุคคล และ/หรือการให้บริการบริหารจัดการโครงการ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่27 สิงหาคม 2564 มีมติ จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จํากัด (“เสนา เอช 25”) รองรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารงานนิติบุคคล และ/หรือการให้บริการบริหารจัดการโครงการ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 99.97% ของทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชําระ 1,000,000 บาท