ก.ล.ต.ปลื้มคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี 64 เพิ่มแตะ 93.79

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. พอใจผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 93.79 คะแนน จาก 91.79 คะแนน ในปีก่อน ผลจากคะแนนการปรับปรุงการทำงาน การป้องกันการทุจริต และด้านประสิทธิภาพการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ารับการประเมินเกี่ยวกับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ปีนี้เป็นปีที่ 3

ซึ่งผลการประเมินล่าสุด ก.ล.ต. ได้รับคะแนนการประเมินผลในภาพรวมที่ดีขึ้นคิดเป็น 93.79 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 91.79 คะแนน โดยได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากการยกระดับการทำงานใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงการทำงานที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 86 คะแนน (จากเดิม 77.48 คะแนน) การป้องกันการทุจริตที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 100 คะแนน (จากเดิม 93.75 คะแนน) และด้านประสิทธิภาพการสื่อสารที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 87.12 คะแนน (จากเดิม 84.43 คะแนน)

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า “คะแนนการประเมินของ ก.ล.ต. ในปีนี้ที่ 93.79 คะแนน โดยได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A ซึ่งมีคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเป็นผลมาจากความตั้งใจและร่วมมือกันของทุกคนในองค์กรทั้งผู้บริหารและพนักงานในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นจากปีที่แล้ว ขอขอบคุณความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่ได้ร่วมประเมินและแสดงความเห็น ก.ล.ต. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และจะพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”