“นันท์ กฤตยานุตกุลท์” ตั้งโต๊ะเทนเดอร์หุ้น UBIS ราคา 7 บาท

HoonSmart.com>> “นันท์ กฤตยานุตกุลท์” ผู้ถือหุ้นใหญ่ “ยูบิส (เอเชีย)” ทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัดส่วน 48.57% ราคาหุ้นละ 7 บาท มูลค่ารวม 775 ล้านบาท หลังเข้าซื้อหุ้นเพิ่มหนุนถือ 51.43% แตะระดับเทนเดอร์ ยันไม่ได้เพิกถอนหุ้นออกตลาด

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) หรือ UBIS เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2564 บริษัทฯ ได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) จากนายนันท์ กฤตยานุตกุลท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ในสัดส่วน 51.43% ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว โดยเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเป็นจำนวน 110,746,163 หุ้น หรือคิดเป็น 48.57% จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายในราคาหุ้นละ 7 บาท มูลค่ารวม 775.22 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ก.ย.2564 และการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน

ทั้งนี้ นายนันท์ กฤตยานุตกุลท์ รายงานแบบ 246-2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มาหุ้น UBIS สัดส่วน 36.91% ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 51.43% แตะระดับที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด จาก ณ วันที่ 17 ส.ค.2564 ถือหุ้นอันดับหนึ่งสัดส่วน 14.51%

นอกจากนี้นายนันท์ กฤตยานุตกุลท์ ได้ทำจดหมายบันทึกข้อตกลงกับนายพิชัย สถาวรมณี เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2564 โดยนายพิชัย สถาวรมณี จะไม่ขายหุ้นจำนวน 5.11% ในการทำเสนอซื้อในครั้งนี้ และนับตั้งแต่วันที่ลงนามในจดหมายสิ้นสุดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นายพิชัยจะไม่ขาย โอน มอบหมายหรือจำหน่ายหุ้นใดๆ ที่ถืออยู่ให้แก่บุคคลภายนอกหรือซื้อขายหุ้น UBIS หรือหลักทรัพย์อนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องหรือตกลงกระทำการใดๆ ในระหว่างวันที่ลงนามในจดหมายบันทึกข้อตกลงจนส้นสุดระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อ และหากผู้ทำคำเสนอซื้อไม่เริ่มทำคำเสนอซื้อก่อน 30 ก.ย.2564 จดหมายฉบับบนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ