BAY ปันผล 40 สตางค์ XD 7 ก.ย. 64

HoonSmart.com>>ธนาคารกรุงศรี จ่ายปันผลระหว่างกลาง 0.40 บาทต่อหุ้น กำหนด XD วันที่ 7 ก.ย.64 และจ่ายปันผล วันที่ 22 ก.ย.64

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.40 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (XD) วันที่ 7 ก.ย.64 และกำหนดจ่ายปันผล วันที่ 22 ก.ย.64