บล.กรุงศรี นำร่องเปิดแพลตฟอร์ม“หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง”ให้บริการในQ4

HoonSmart.com>>บล.กรุงศรี เตรียมเปิดแพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” ครั้งแรกของบริษัทหลักทรัพย์ไทย ทางเลือกใหม่ของแหล่งเงินทุนเพื่อ SME สร้าง Ecosystem ในเครือกรุงศรี กรุ๊ป คาดมีปริมาณการระดมทุน 700-1,000 ล้านบาท เปิดบริการภายในไตรมาส 4 ปีนี้

นายธนัท วงษ์ชูแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (บล. กรุงศรี) กล่าวว่า บล. กรุงศรี ได้รับความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Debt Crowdfunding Portal) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่ได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจประเภทนี้

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมระบบงานเพื่อรองรับธุรกรรมที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนที่สนใจ โดยคาดว่าจะมีปริมาณการระดมทุนผ่านระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ประมาณ 700-1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บล. กรุงศรี มีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการระดมทุน มีโอกาสในการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อรับเงินลงทุนจากนักลงทุน ในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถศึกษาแผนธุรกิจของผู้เสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุน ผ่าน ระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ตลอดช่วงการระดมทุน โดยคาดว่าสามารถเปิดบริการได้ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้

“การระดมทุนและการลงทุนผ่านระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของ บล. กรุงศรี นอกจากจะเป็นช่องทางการระดมทุนทางเลือกใหม่สำหรับ SME และบริษัทสตาร์ทอัพ หรือที่เรียกว่า ผู้เสนอขายหุ้นกู้ (Issuer) โดยระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ยังเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนในการแสวงหาผลตอบแทนจากตราสารหนี้ และเป็นช่องทางการกระจายสินทรัพย์การลงทุนสำหรับนักลงทุนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนประเภทรายบุคคล และผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล ได้แก่ ผู้ลงทุนรายสถาบัน, Venture Capital, Private Equity รวมถึงผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Qualified Investor)

นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)กล่าวว่า การที่ บล. กรุงศรี ได้เข้ามาเป็นผู้ให้บริการระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงในครั้งนี้นั้น จะสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต และยังเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ SME ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกเหนือไปจากการได้รับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า อีกทั้งการเข้าสู่ระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จะสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและโปร่งใสของ SME เองจากการที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลตามเกณฑ์ ก.ล.ต. เพื่อสร้างความมั่นใจ สู่โอกาสในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น

ทำให้ SME สามารถขยายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรุงศรี กรุ๊ป ที่มุ่งเน้นในการสร้างระบบนิเวศและพันธมิตรทางธุรกิจ (Ecosystem and Partnership) ร่วมกันให้แข็งแกร่งขึ้นด้วย เพื่อสร้างสรรค์บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้น โดยในช่วงแรกนั้น กรุงศรีจะช่วยแนะนำให้ลูกค้า SME ได้รู้จักและเชิญชวนเข้าร่วมในระบบ “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแหล่งเงินทุนเพื่อผู้ประกอบการ SME