ไฟเขียว SIMAT แจกวอร์แรนต์ 5 … XW 18 ส.ค.นี้

ผถห. SIMAT เตรียมรับอั่งเปา SIMAT-W5 ขึ้น XW วันที่ 18 ส.ค.นี้

ญาณพล รักกสิกร (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท,  บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, และทัศนาภรณ์ ยอดมงคล (ขวา) กรรมการและเลขานุการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี  (SIMAT) ถ่ายภาพร่วมกันในงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)\

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระ แผนเพิ่มทุน 160 ล้านหุ้น รองรับ SIMAT-W5 อัตรา 4.07:1 โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิ 2 บาท/หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ขึ้น XW วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นี้

พร้อมทั้งอนุมัติให้ผ่านทุกวาระ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้