THG เปิดเอกสารแจงก.ล.ต.จับมือเอกชนมีรัฐถือหุ้นใหญ่ดีลซื้อวัคซีน

HoonSmart.com>> “ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป” แจงก.ล.ต.ประเด็นนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ยันทำสัญญาร่วมมือกับบริษัทเอกชนที่มีหน่วยงานรัฐถือหุ้นใหญ่ ติดต่อซื้อวัคซีนจากตัวแทนขายในสหรัฐฯ เผยตัดสินใจชะลอทำธุรกรรมเหตุบริษัทเอกชนเป็นคู่สัญญาอาจเกิดความเสี่ยง พร้อมยืนยันไม่ได้วางมัดจำหรือถูกริบเงินมัดจำ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อมูลต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับการไม่ได้ให้ข้อมูลแก่สื่อออนไลน์เกี่ยวกับการทําสัญญาหรือจะทําสัญญาร่วมกับกระทรวงกลาโหม ดังนี้

1. นายแพทย์บุญ วนาสิน และบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สํานักงานข่าวคมชัดลึกออนไลน์ที่กล่าวอ้างว่า นายแพทย์บุญ วนาสิน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการนําเข้าวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ร่วมกับกระทรวงกลาโหม โดยจะมีการทําสัญญาร่วมกัน และระบุว่าจะสามารถนําวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA เข้ามาภายในเดือนส.ค. แต่อย่างใด โดยนายแพทย์บุญ และบริษัทฯ ไม่ทราบถึงแหล่งที่มาของการให้ข้อมูลดังกล่าวและเมื่อวันที่ 3 ส.ค.2564 บริษัทฯ ได้ดําเนินการแจ้งให้สํานักงานข่าวคมชัดลึกออนไลน์แก้ไขข้อมูลแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทําสัญญาความร่วมมือกับกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกําหนดให้บริษัทฯ เป็นพันธมิตรฝ่ายหนึ่ง มีหน้าที่เบื้องต้นในฐานะผู้นําเข้าวัคซีนโควิด-19 และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เอกสารลงวันที่ 9 ก.ค.2564

2. บริษัทฯ ไม่ได้วางมัดจําหรือถูกริบมัดจําที่วางไว้ (ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นใด) ต่อบุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานใดดังที่เป็นข่าว

3. สําหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญากับตัวแทนในสหรัฐอเมริกา (ตัวแทนผู้จําหน่ายฯ) เพื่อสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 (จํานวน 20-40 ล้านโดส) บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้รับเอกสารลงนามจากตัวแทนผู้จําหน่ายฯ ดังนี้

1) หนังสือยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทผู้ผลิตวัคซีน mRNA และ ตัวแทนผู้จําหน่ายฯ ซึ่งออกโดยสํานักงานกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

2) ใบสั่งซื้อ (Pro forma Invoice)

3) สัญญาจะซื้อจะขาย (Sale and Purchase Agreement)

4) ข้อตกลงการชําระเงิน (Escrow Agreement) โดยบริษัทเอกชนที่ถือหุ้นใหญ่โดยหน่วยงานรัฐ เป็นพันธมิตรฝ่ายไทยที่มีหน้าที่ลงนามในเอกสารในฐานะคู่สัญญาจะซื้อจะขายในเอกสารข้างต้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างสํานักงานกฎหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อดําเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือความถูกต้อง และประเมินความเสี่ยงด้านกลไกการชําระเงินของเอกสารโดยได้ต่อรอง เพื่อลดความเสี่ยงในการทําธุรกรรมของพันธมิตรและบริษัทฯ

ทั้งนี้ พันธมิตรทุกฝ่ายได้พิจารณาร่วมกันชะลอการเข้าทําธุรกรรมกับกับตัวแทนจําหน่ายฯ รายนี้ เนื่องจากไม่สามารถลดความเสี่ยงที่มีต่อพันธมิตรที่มีหน้าที่ลงนามในสัญญาได้

อย่างไรก็ตามพันธมิตรและบริษัทฯ ตามสัญญาความร่วมมือยังดําเนินการติดต่อตัวแทนผู้จําหน่ายรายอื่นในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกรรมเป็นสําคัญ ทั้งนี้ชนิดวัคซีนจํานวน และระยะเวลาการนําเข้ายังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด เนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการวัคซีนสูงจึงมีการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขผู้ขายอยู่ตลอดเวลาระหว่างการพิจารณาเอกสารของฝั่งผู้ซื้อ

พันธมิตรและบริษัทฯ ยังเปิดรับพันธมิตรที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาร่วมกันดําเนินการหาวัคซีนมาให้ได้เร็วที่สุดบริษัทฯ หวังว่าความพยายามด้วยความตั้งใจดําเนินการของบริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้ประเทศได้ฝ่าวิกฤติและประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 รวมถึงไวรัสกลายพันธ์ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงก.ล.ต. ตามที่ก.ล.ต.ได้มีหนังสือ ฉบับลงวันที่ 4 ส.ค.2564 ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อให้บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายหรือคําชี้แจงนั้น เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับแผนการทําสัญญาร่วมกับกระทรวงกลาโหมเพื่อนําเข้าวัคซีนไฟเซอร์ การถูกริบเงินมัดจํา และความคืบหน้าของการดําเนินงาน รวมทั้งส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยคําชี้แจงผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) นอกจากนี้ยังขอให้บริษัทฯ ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญากับตัวแทนในสหรัฐอเมริกาเพื่อสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19