บลจ.บัวหลวงเฉือนขาย SCN กวา่ 0.4333% เหลือถือหุ้น 4.6581%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวงขายหุ้น SCN ออก 5.2 ล้านหุ้น กว่า 0.4333% เหลือถือหุ้น 4.6581%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท สแกน อินเตอร์ (SCN) เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2564 จำนวน 5.20 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.4333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 55.90 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.6581% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ