“บริทาเนีย” ลูก ORI ยื่นไฟลิ่งขาย IPO ระดมทุนขยายธุรกิจ-คืนหนี้

HoonSmart.com>> “ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” เผย “บริทาเนีย” บริษัทย่อยเข้ายื่นไฟลิ่งก.ล.ต.เสนอขายหุ้น IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมนำเงินขยายธุรกิจ ชำระหนี้

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เปิดเผยว่า วันที่ 30 ก.ค.2564 บริษัท บริทาเนีย (BRI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว

ภายใต้แผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) นี้ BRI จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ รวมทั้งเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRIและ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI (ESOP Warrant) รวมทั้งหมดไม่เกิน 30% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ BRI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)

ในการนี้ภายใต้แผนการ Spin-Off BRI มีแผนการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ซึ่งในรายละเอียดจะได้มีการกำหนดต่อไป

นอกจากนี้จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และหรือพนักงานของบริษัทฯ และหรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 13.47 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน BRI ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 70% ของทุนชำระแล้วของ BRI ภายหลังการขายหุ้น IPO และการใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน) โดย BRIจะ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิมต่อไป

ในเบื้องต้น BRI มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการและหรือการขยายธุรกิจและหรือเพื่อชำระเงินกู้ยืม และหรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ