‘เคพีเอ็น’ เข้ามาถือ RML 14% โอนทรัพย์สิน 1,574 ล้าน แลกหุ้น

“ไรมอนแลนด์” เปิดทางกลุ่ม “เคพีเอ็น” ของ”ณรงค์เดช” เข้ามาถือหุ้น 14.31% แลก 2 โครงการ บนถนนสุขุมวิทที่กำลังพัฒนา เข้าลักษณะซื้อกิจการ ต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้น 3 ใน 4 ตีราคาหุ้นเพิ่มทุน 1.80 บาท สูงกว่าที่ซื้อขายในตลาด

บริษัท ไรมอนแลนด์ (RML) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีการประชุมวันที่ 15 ส.ค. 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL มูลค่ารวมเท่ากับ 1,574.60 ล้านบาท โดยบริษัทจะชำระเงินด้วยเงินสด 500 ล้านบาท และหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบพีพีให้บริษัทย่อยของ KPNL จำนวน 597 ล้านหุ้น คิดเป็น 14.31% กำหนดราคาที่หุ้นละ 1.80 บาท จากราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 1,074.60 ล้านบาท

ขณะที่บริษัท KPNL ของครอบครัว ณรงค์เดช จะต้องโอนทรัพย์สิน ได้แก่ บริษัทย่อย 2 แห่งที่เป็นเจ้าของโครงการ S19 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเนื้อที่ 1ไร่เศษ บนถนนสุขุมวิท ซอย19 คลองเตยเหนือ และบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง ที่เป็นเจ้าของโครงการ S28 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เศษ บนถนนสุขุมวิท ซอย 28 คลองเตยเหนือ ให้บริษัทภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer – EBT)

ส่วนราคาขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 1.80 บาท ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด คือราคาเฉลี่ยที่ 1.35 บาทระหว่างวันที่ 20 ก.ค.-14ส.ค. 2561 ทั้งนี้ราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 15 ส.ค.ปิดที่ 1.50 บาท

“การได้สินทรัพย์สินมาครั้งนี้ มีลักษณะเป็นการซื้อกิจการหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสียในการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2561” บริษัทไรมอนแลนด์ระบุ

นอกจากนี้ บริษัทมีการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4,688,520 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท (RML-WB)