GPSC แจกปันผล 0.45 บาท

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ฯใช้กำไรกลางปีนี้ สัดส่วน 34% ตอบแทนผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะก่อหนี้ก้อนโตซื้อหุ้นทั้งหมดของ GLOW

คณะกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 674 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 34% ของกำไรสุทธิ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 ส.ค. และจ่ายเงินในวันที่ 10 ก.ย. 2561

ทั้งนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.45 บาทเท่ากับกลางปี 2560 แต่หากคิดเป็นสัดส่วนของกำไรน้อยลงจากที่เคยให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นประมาณ 43% ของกำไรสุทธิ

ในไตรมาส 2/2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,051 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 237 ล้านบาทหรือ ประมาณ 29% จากที่มีกำไรสุทธิ 814 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน และครึ่งปีนี้กำไรสุทธิ 1,973 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 409 ล้านบาทหรือ ประมาณ 26% จากที่มีกำไรสุทธิ 1,564 ล้านบาท

บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปีนี้ ก่อนที่จะจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน (GLOW)ในราคาหุ้นละ 96.50 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,166 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และสถาบันการเงิน หลังจากนั้นจะเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นกู้มาชำระคืน