AOT ขยายเวลาเลื่อนชำระค่าเช่าพื้นที่-ค่าบริการช่วยผู้ประกอบการอีก 5 เดือน

HoonSmart.com>> บอร์ด “ท่าอากาศยานไทย” อนุมัติขยายเวลาลื่อนการชำระและการแบ่งชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน ออกไปอีก 5 เดือนจากกำหนดเดิม ช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติม เหตุการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังรุนแรง รัฐออกมาตรการคุมแข้มจำกัดการบิน ด้าน “สายการบิน” ขาดสภาพคล่อง บล.ไทยพาณิชย์แนะนำ “ถือ” AOT เป้าหมาย 68 บาท

บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) หรือ AOT แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2564 มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการเลื่อนการชำระและการแบ่งชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) เพิ่มเติมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2564 ที่ต้องเริ่มชำระเดือนส.ค.2564 นี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก(Aircraft Service Charges) เพิ่มเติม ดังนี้

1.1 ค่าผลประโยชน์ตอบแทน

1.1.1 ขยายระยะเวลางวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนก.พ.–ก.ค.2563 ออกไปอีก 5 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 23 เดือน จากกำหนดระยะเวลาชำระปกติ

1.1.2 ขยายระยะเวลางวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนส.ค.– ธ.ค.2563 ออกไปอีก 5 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 17 เดือน จากกำหนดระยะเวลาชำระปกติ

1.2 ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges)

1.2.1 ขยายระยะเวลางวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเม.ย.–ก.ค.2563 ออกไปอีก 5 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 23 เดือน จากกำหนดระยะเวลาชำระปกติ

1.2.2 ขยายระยะเวลางวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนส.ค.– ธ.ค.2563 ออกไปอีก 5 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 17 เดือน จากกำหนดระยะเวลาชำระปกติ

2. อนุมัติการแบ่งชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคารค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) สำหรับงวดที่ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระฯ ตามข้อ 1 โดยไม่ถือว่าเป็นการชำระล่าช้า

3. ผู้ประกอบการและสายการบินที่เคยได้รับสิทธิ์การเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) เพิ่มเติม จาก ทอท.แล้ว หากประสงค์จะรับสิทธิ์การขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระและการแบ่งชำระ ตามข้อ 1 และ 2 จะต้องทำหนังสือเพื่อร้องขอการรับสิทธิ์การขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระและการแบ่งชำระฉบับใหม่ให้แก่ ทอท.

4. ทอท.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินตามข้อ 1 – 3 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือมีการเปิดน่านฟ้าก่อนการคาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2564 เกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง โดยขยายระยะเวลาการเลื่อนการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนก.พ.– ก.ค.2563 เลื่อนการชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมเป็น 18 เดือน และงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนส.ค.–ธ.ค.2563 เลื่อนการชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมเป็น 12 เดือน

พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการเลื่อนการชำระค่าเช่าพื้นที่ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเม.ย.–ก.ค.2563 เลื่อนการชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมเป็น 18 เดือน และงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนส.ค.– ธ.ค.2563 เลื่อนการชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมเป็น 12 เดือน ซึ่งการผ่อนผันดังกล่าวจะสิ้นสุดลงโดยผู้ประกอบการและสายการบินต้องเริ่มชำระเงินให้กับ ทอท.ตั้งแต่เดือนส.ค.2564 เป็นต้นไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลได้ออกข้อกำหนดในการจำกัดและควบคุมการเดินทางอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารลดลงอย่างมากทำให้ผู้ประกอบการและสายการบินไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ
ได้รับผลกระทบในการประกอบกิจการและขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการและสายการบินได้มีหนังสือขอให้ทอท.พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือออกไปอีกเพื่อให้ยังคงสามารถประกอบธุรกิจได้ต่อไป

ประกอบกับภาครัฐได้มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงบริษัทจดทะเบียน เพื่อพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEเพื่อช่วยพยุงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีมาตรการเพิ่มสภาพคล่องให้กับคู่ค้า เช่น การขยายระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ หรือการลดระยะเวลาการชำระหนี้ เป็นต้น

ด้านบล.ไทยพาณิชย์ แนะนำ “Neutral” หุ้น AOT ราคาเป้าหมาย 68 บาท จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงรุนแรงและการออกมาตรการจำกัดการเดินทาง AOT จึงได้มีการประกาศขยายระยะเวลาเริ่มชำระค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการต่างๆ ออกไปอีก 5 เดือนและสามารถแบ่งชำระได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบิน จากกำหนดที่ผู้ประกอบการและสายการบินจะต้องเริ่มชำระตั้งแต่เดือน ส.ค. 2564 นี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี AOT สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมาตรการต่างๆ ที่ให้ไว้ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

AOT มีแผนที่จะกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทและรองรับแผนการลงทุน โดยบริษัทได้ขออนุมัติวงเงินกู้หรือออกหุ้นกู้จำนวน 2.5 หมื่นล้านบาทจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือน มี.ค เพื่อใช้ในงบปีบัญชี 2565 (ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565) โดยระหว่างนี้ได้จัดทำอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับออกหุ้นกู้

บล.ไทยพาณิชย์ มองว่า AOT ไม่มีประเด็นกังวลเรื่องการกู้เงินเพื่อสภาพคล่องเนื่องจากมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนต่ำเพียง 0.1 เท่า

ในช่วงสั้น หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว รวมถึง AOT จะยังคงมีแรงกดดันจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังคงรุนแรง