“พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์” เก็บหุ้น EFORL เพิ่ม 1.40% หนุนถือ 15.93%

HoonSmart.com>> “พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์” เข้าเก็บหุ้น EFORL เข้าพอร์ตเพิ่ม 544.64 ล้านหุ้น กว่า 1.40% หนุนถือหุ้นสัดส่วน 15.93%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ ได้มา หุ้นของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จำนวน 544.64 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.4072% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 6,164.64 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 15.9284% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ