ก.ล.ต.ส่งอัยการฟ้อง “ต้องใจ จิตรจรูญสวัสดิ์” อินไซด์หุ้น HFT

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ส่งเรื่องต่อพนักงานอัยการฟ้อง “ต้องใจ จิตรจรูญสวัสดิ์” กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) หรือ HFT ดำเนินการลงโทษทางแพ่ง ให้ชำระเงิน 7.22 แสนบาท พร้อมส่งเรื่อง ต่อ ปปง.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดรายนางสาวต้องใจ จิตรจรูญสวัสดิ์ (นางสาวต้องใจ) กรณีซื้อหุ้นบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (HFT) ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ให้ชำระเงินจำนวน 722,116 บาท รวมทั้งห้ามผู้กระทำความผิดซื้อขายหลักทรัพย์และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับนางสาวต้องใจ โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่ง ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด คิดเป็นเงินรวม 722,116 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามนางสาวต้องใจเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 12 เดือน ตามข่าว ก.ล.ต.* ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นั้น

แต่เนื่องจากนางสาวต้องใจไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด จึงพิจารณาได้ว่า นางสาวต้องใจไม่ยินยอมที่จะระงับคดีในชั้น ก.ล.ต. ดังนั้น ก.ล.ต. จึงมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีนางสาวต้องใจต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งให้นางสาวต้องใจชำระเงินรวมทั้งสิ้น 722,116 บาท กำหนดห้ามนางสาวต้องใจซื้อขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นเวลา 5 ปี และกำหนดห้ามนางสาวต้องใจเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเวลา 10 ปี

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้รายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อ ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

 
 
อ่านข่าว

ก.ล.ต.ฟัน “ต้องใจ จิตรจรูญสวัสดิ์” อินไซด์ซื้อหุ้น HFT สั่งปรับ 7.2 แสนบาท