ก.ล.ต.ฟัน “ต้องใจ จิตรจรูญสวัสดิ์” อินไซด์ซื้อหุ้น HFT สั่งปรับ 7.2 แสนบาท

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ลงโทษทางแพ่ง “ต้องใจ จิตรจรูญสวัสดิ์” กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น “ฮั้วฟง รับเบอร์” สั่งปรับ  722,116 บาท ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นเวลา 12 เดือน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 นางสาวต้องใจ จิตรจรูญสวัสดิ์  รองหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) หรือ HFT ซึ่งรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ของบริษัท HFT ที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและได้ซื้อหุ้น  HFT ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. – 4 พ.ย. 2562 จำนวนรวม 248,500 หุ้น ก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562

การกระทำของนางสาวต้องใจเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) มาตรา 242(1) ประกอบมาตรา 243(2) ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับนางสาวต้องใจ โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่ง ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิดและชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด คิดเป็นเงินรวม 722,116 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 12 เดือน

การกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าที่ ค.ม.พ. กำหนดจนถึงอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติ

ทั้งนี้ เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิดเป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง