“ฟินันซ่า” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น MK กว่า 1.21% ขยับถือ 30.96%

HoonSmart.com>> “ฟินันซ่า” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น “มั่นคงเคหะการ” จาก “เกรียงศักดิ์ จารุทวี” จำนวน 13.30 ล้านหุ้น กว่า 1.21% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 30.96%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท ฟินันซ่า (FNS) ได้มาหุ้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ (MK) เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564 โดยซื้อหุ้นบิ๊กล็อตจากนาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี จำนวน 13.30 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.2188% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 337.88 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 30.9642% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ