“ลูซินดา เฉิน” ขายหุ้น D ให้กลุ่มคุณารัตนอังกูร-วัลลภศิริ รวม 5.43%

ก.ล.ต.ได้รับแจ้ง “ลูซินดา เฉิน” ขายหุ้น D สัดส่วน 5.43% เหลือถือ 9.57%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาง ลูซินดา เฉิน จำหน่าย หุ้นของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น (D) เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2561 จำนวน 10,869.563 หุ้น หรือ -5.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายจำนวน 19,130,435 หุ้น คิดเป็น 9.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นางลูซินดา ขายหุ้นดังกล่าวให้แก่นางธนัชพร คุณารัตนอังกูร, นายวิรัตน์ คุณารัตนอังกูร,นายรักขิต วัลลภศิริ, นายวิชชุ วัลลภศิริและนายศราวุฒิ วัลลภศิริ