JKN ไตรมาส 2 กำไรพุ่ง 87% ครึ่งปีกวาด 139 ล้าน

“เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย” อวดงบไตรมาส 2 กำไรสุทธิ 68 ล้านบาท เติบโต 87% จากงวดปีก่อน ครึ่งปีโต 68%

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ( JKN) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2561 มีกำไรสุทธิ 68.45 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.13 บาท เพิ่มขึ้น 87.38% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 36.53 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.09 บาท

ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2561 กำไรสุทธิ 139.02 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.26 บาท เพิ่มขึ้น 68.43% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 82.54 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.21 บาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมในงวด 6 เดือน เท่ากับ 698.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 160.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29.93% โดยรายได้ค่าสิทธิจากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลขิสทิธิ์คอนเทนต์เติบโต 19.86% จากงวดเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการโฆษณา เติบโต 73.33% จากงวดเดียวกันของปีก่อนและรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ จากธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เติบโต 3,812.79% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้รวมลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับรายได้รวมสําหรับงวด 6 เดือนปี 2560 และ 2561 คิดเป็น 15.25%และ12.46% ตามลําดับ