ก.ล.ต.เปิดรับสมัครชิงเก้าอี้เลขาธิการ 3-21 ก.ย.

ก.ล.ต. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการก.ล.ต.ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 ก.ย.2561 แทน “รพี สุจริตกุล” หมดวาระสิ้นเดือนเม.ย.62

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ที่จะว่างลงในวันที่ 1 พ.ค.2562 ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน และประสบการณ์อื่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงคุณลักษณะด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ดี

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 ก.ย.2561 ในเวลาทำการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายและคดีปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2033-9598 หรืออีเมล [email protected] หรือศึกษารายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th/th/pages/SEC_SG.aspx) โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นสมัครแทนได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ