GL ขอเลื่อนส่งงบปี 63-Q1/64 ออกไปอีก กำลังเจรจาตั้งผู้สอบบัญชี

HoonSmart.com>> “กรุ๊ปลีส” ขอเลื่อนส่งงบปี 63 เป็นครั้งที่ 4 และเลื่อนส่งงบการเงินไตรมาส 1/64 เป็น ครั้งที่ 2 เหตุอยู่ขั้นตอนเจรจาเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ต้องนำส่งงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันที่ 1 มี.ค.2564 และบริษัทได้เคยขอเลื่อนนำส่งงบการเงิน ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิ.ย.2564 และตามที่
บริษัทต้องนำส่งงบการเงินที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2564 ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส

แต่เนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563 โดยผู้สอบบัญชีนั้น ยังไม่แล้วเสร็จ และบริษัทอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนั้นบริษัทจึงขอเลื่อนนำส่งงบการเงิน ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิ.ย.2564

ทั้งนี้จากเหตุผลดังกล่าวบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการนำส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563 และงบการเงิน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2564 ออกไป โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการจัดส่งงบการเงินดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะเรียนให้ทราบโดยทันที