กองทรัสต์ AIMIRT ปันผล 0.2205 บาท XD 16 ก.ค. ก่อนเพิ่มทุนครั้งที่ 2

HoonSmart.com>> กองทรัสต์ AIMIRT จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก่อนเพิ่มทุนครั้งที่ 2 อัตรา 0.2205 บาทต่อหน่วย ขึ้น XD 16 ก.ค.นี้ ตอกย้ำให้ผลตอบแทนโดดเด่นต่อเนื่อง เตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อในวันที่ 5 – 9 ก.ค.นี้ และขายประชาชนทั่วไป 5 – 9 และ 12 – 13 ก.ค. ราคาขายสูงสุดไม่เกิน 11.90 บาทต่อหน่วย เคาะราคาสุดท้าย 14 ก.ค.นี้

อมร จุฬาลักษณานุกูล

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.– 9 ก.ค.2564 และจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นก่อนการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.2205 บาทต่อหน่วย เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 16 ก.ค.นี้ โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 ก.ค.2564 (Book Closing Date) และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 30 ก.ค.นี้

ทั้งนี้ ส่งผลให้นับตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์ AIMIRT ถึงปัจจุบัน ได้จ่ายเงินปันผลแล้วในอัตรารวมทั้งสิ้น 2.8215 บาทต่อหน่วย นับเป็นการจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสและตอกย้ำอัตราผลตอบแทนที่โดดเด่น

สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทรัสต์ AIMIRT ซึ่งจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใหม่ประเภทอาคารคลังสินค้าที่มีคุณภาพในทำเลที่โดดเด่น 3 โครงการ จำนวน 16 ยูนิต มีพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้น 117,338 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า จำนวน 8 ยูนิต ของโครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 (ส่วนลงทุนเพิ่มเติม) จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ให้เช่ารวม 35,774 ตารางเมตร จากกลุ่มบริษัท ทิพย์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ AIMIRT ก่อนหน้านี้ 2) กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้า จำนวน 4 ยูนิต ของโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ จังหวัดสมุทรปราการ จากบริษัท ทู ไทเกอร์ พร็อพ จำกัด พื้นที่ให้เช่ารวม 43,481 ตารางเมตร และ 3) สิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี ในอาคารคลังสินค้า จำนวน 4 ยูนิต ของโครงการไทยแทฟฟิต้า จังหวัดระยอง จากบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด พื้นที่ให้เช่ารวม 38,083 ตารางเมตร โดยทรัพย์สินใหม่ทุกโครงการมีอัตราเช่าพื้นที่เต็ม 100% และอยู่ในทำเลที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการเชื่อมต่อด้านโลจิสติกส์

ทั้งนี้ ภายหลังเข้าลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ จะมีพื้นที่ให้เช่ารวมเพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด 268,364 ตารางเมตร และมีความจุของถังเก็บสารเคมีเหลวให้เช่ารวม 85,580 กิโลลิตร โดยมีสัดส่วน การลงทุนในรูปแบบกรรมสิทธิ์ (Freehold) เพิ่มขึ้นเป็น 61% และการลงทุนในรูปแบบสิทธิการเช่าระยะยาว (Leasehold) อยู่ที่ 39%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (Dividend Yield) แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายหลังกองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม อ้างอิงข้อมูลจากประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต่อหน่วย สำหรับงวด 12 เดือน ในช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อยู่ที่ 0.8927/1 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่ประมาณ 7.5%/1 (คำนวณจากราคาทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมที่ 2,280 ล้านบาท ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายที่ 11.90 บาทต่อหน่วย และเงินกู้ยืมจำนวน 300 ล้านบาท).

“กองทรัสต์ AIMIRT มีนโยบายขยายการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้ให้กับกองทรัสต์ ปัจจุบันกองทรัสต์ AIMIRT มีทรัพย์สินในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งอาคารคลังห้องเย็น อาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน และถังเก็บสารเคมีเหลว โดยการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 จะทำให้มีการกระจายสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ที่ดียิ่งขึ้นและมีกลุ่มผู้เช่าที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในระยะยาว” นายอมร กล่าว

ทั้งนี้ AIMIRT เตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนไม่เกิน 172,268,908 หน่วย เสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Record Date) ในวันที่ 21 มิ.ย.2564 ในสัดส่วนประมาณ 80% ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือประมาณ 137,815,126 หน่วย กำหนดอัตราส่วนใช้สิทธิ์จองซื้อที่ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.3233 หน่วยทรัสต์ใหม่ จองซื้อในวันที่ 5 – 9 ก.ค.นี้ และขายประชาชนทั่วไป 5 – 9 และ 12 – 13 ก.ค. ราคาขายสูงสุดไม่เกิน 11.90 บาทต่อหน่วย เคาะราคาสุดท้าย 14 ก.ค.นี้

 
อ่านข่าว

AIMIRT เพิ่มทุนขายราคาไม่เกิน 11.90 บาท ลุยลงทุนหนุนผลตอบแทนปีแรก 7.50%