บลจ.บัวหลวงปลุกยอดขาย “กลุ่มกองทุนบีแมพส์” เว้นค่าธรรมเนียมการขายถึงสิ้นปี 64

HoonSmart.com>> “กองทุนบัวหลวง” ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกลุ่มกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ “BMAPS25 – BMAPS55 – BMAPS100” ถึง 30 ธ.ค. 2564 ชูจัดพอร์ตกระจายลงทุนตามระดับความเสี่ยง ทางเลือกลงทุนรับตลาดผันผวน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกลุ่มกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ (BMAPS) ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100) จากเดิมระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 ไปเป็นถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และหลังจากนั้นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อไป

กองทุนบัวหลวง มองว่า ในปัจจุบันตลาดมีความผันผวน กลุ่มกองทุนที่มีการทำ Asset Allocation คือ จัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้กับผู้ลงทุนตามระดับความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง ได้แก่ BMAPS25 BMAPS55 และ BMAPS100 ตามลำดับ ยังเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้หรือเงินฝาก