PROEN เซ็นสัญญาขายคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรมูลค่าเกือบ 70 ลบ.

HoonSmart.com>> “โปรเอ็น คอร์ป” เซ็นสัญญาขายคอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกรมศุลกากร มูลค่า 69.88 ล้านบาท กำหนดส่งมอบภายใน 240 วัน

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) แจ้งว่า บริษัทได้ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลักสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร จำนวน 1 โครงการ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.64 ตามสัญญาเลขที่113/2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 69.88 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง โดยมีกำหนดส่งมอบภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา