“จารุณี ชินวงศ์วรกุล” เฉือนขายหุ้น GJS กว่า 0.2221% เหลือ 4.8912%

HoonSmart.com>> “จารุณี ชินวงศ์วรกุล” เฉือนขายหุ้น GJS ออกกว่า 56 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.2221% เหลือถือหุ้น 4.8912% รวมกลุ่มถือ 4.9109%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล จำหน่ายหุ้นของบริษัท จี เจ สตีล (GJS) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2564 จำนวน 56,624,700 หุ้น คิดเป็น 0.2221% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 1,246,650,800 หุ้น หรือ 4.8912% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 4.9109% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ