“อภิมุข บำรุงวงศ์” ตัดขายหุ้น COMAN กว่า 3.5867% เหลือถือ 4.8694%

HoonSmart.com>> “อภิมุข บำรุงวงศ์” ขายหุ้น “โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล” (COMAN) ออกกว่า 3.5867% เหลือถือหุ้น 4.8694%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายอภิมุข บำรุงวงศ์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (COMAN) เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2564 จำนวน 4,806,300 หุ้น หรือคิดเป็น 3.5867% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 6,525,000 หุ้น คิดเป็น 4.8694% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ