“ภิญโญ รุขพันธ์เมธี” ตัดขายหุ้น SIMAT กว่า 4% เหลือถือ 1.95%

HoonSmart.com>> “ภิญโญ รุขพันธ์เมธี” ตัดขายหุ้นไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) ออกกว่า 4% เหลือถือหุ้น 1.95%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี ขายหุ้นบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2564 จำนวน 24.60 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.0774% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 11.82 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.9599% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ