ก.ล.ต.ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AARG หารือกำกับดูแลการสอบบัญชีในอาเซียน

HoonSmartcom>> ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN Audit Regulators Group (AARG) Annual Meeting with Audit Firms ครั้งที่ 10 และ AARG Inspection Workshop ครั้งที่ 8 หารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการสอบบัญชี รวมทั้งแนวทางการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการประชุมและงานสัมมนาในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 ราย จาก 12 ประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม AARG Annual Meeting with Audit Firms ครั้งที่ 10 ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ (สมาชิก AARG) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยในปีนี้มีผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีดีลอยท์ และอีวาย ร่วมหารือและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการสอบบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมด้วยการจัดงาน AARG Inspection Workshop ครั้งที่ 8 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีระหว่างสมาชิก AARG และหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศนอกกลุ่มสมาชิก AARG โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

“ก.ล.ต. ไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Audit Regulators Group ในครั้งนี้ รายงานทางการเงินที่มีคุณภาพมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับความน่าเชื่อถือของตลาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อความถูกต้องของรายงานทางการเงินตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้รายงานทางการเงินสะท้อนเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานที่แท้จริง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมาตลาดทุนทั่วโลกต่างประสบกับความผันผวนและความไม่แน่นอนหลายด้าน ส่วนหนึ่งมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ผู้สอบบัญชีจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ตรงจุดมากขึ้น รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลผู้สอบบัญชีที่ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกัน เพื่อปรับกระบวนการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น การจัดงานสัมมนาของกลุ่มสมาชิก AARG เป็นประจำ จะช่วยให้แต่ละประเทศสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้และหารือประเด็นที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ เช่น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแลผู้สอบบัญชี ความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาทักษะให้พนักงานสามารถก้าวทันโลกยุคดิจิทัล ความท้าทายในการสอบบัญชีและการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีในสถานการณ์โควิด-19 และบทบาทของกรรมการตรวจสอบต่อการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี