KTAM ปันผล 4 กองทุน “มั่ง มี ศรี สุข” ชูจัดพอร์ตตามระดับความเสี่ยง

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงไทย จ่ายเงินปันผล 4 กองทุน “มั่ง มี ศรี สุข” อัตรา 0.09-0.13 บาทต่อหน่วย พร้อมกัน 30 มิ.ย.นี้ ชูธีมลงทุนแบบจัดสรรเงินลงทุนหลายสินทรัพย์ทั่วโลก กระจายน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับวัฎจักรเศรษฐกิจระยะยาวในแต่ละช่วงเวลาและความเสี่ยงของพอร์ต

ชวินดา หาญรัตนกูล

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทมีมติจ่ายเงินปันผล 4 กองทุน “มั่ง มี ศรี สุข” ให้แก่ผู้ลงทุนพร้อมกันในวันที่ 30 มิ.ย.2564 ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดจ่ายเงินปันผล): KTMUNG-D ในอัตรา 0.13 บาท ต่อหน่วย กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล): KTMEE-D ในอัตรา 0.10 บาท ต่อหน่วย กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดจ่ายเงินปันผล): KTSRI-D ในอัตรา 0.10 บาท ต่อหน่วย และกองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (ชนิดจ่ายเงินปันผล): KTSUK-D ในอัตรา 0.09 บาท ต่อหน่วย สำหรับรอบปีบัญชี 1 มี.ค.2564 – 31 พ.ค.2564 ซึ่งนับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุนดังกล่าว

สำหรับธีมการลงทุนแบบ “มั่งมีศรีสุข” จะมุ่งเน้นการลงทุนแบบการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) ในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ผ่าน Fund of Funds ภายใต้บริษัทจัดการกองทุน เน้นการกระจายน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับวัฎจักรเศรษฐกิจระยะยาวในแต่ละช่วงเวลาและความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ (Strategic Asset Allocation) และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผู้จัดการกองทุนจะมีการบริหารพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดที่มีความผันผวน มีการติดตามและกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหน่วยอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดการกองทุนยังสามารถเพิ่มหรือลดน้ำหนักสินทรัพย์ได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดที่อาจจะมีความผันผวนได้ในระยะสั้น (Dynamic Tactical Asset Allocation) เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ที่กำหนดไว้ที่ 3%* ต่อปี 5%* ต่อปี 7%* ต่อปี และ 9%* ต่อปี ของแต่ละกองทุนตามลำดับ เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง และไม่มีเวลาติดตามการลงทุน และอยากได้รับผลตอบแทนสอดคล้องกับความเสี่ยงที่รับได้ในระยะยาว

นโยบายของกองทุน “มั่งมีศรีสุข” ประกอบไปด้วย 4 กองทุน อันได้แก่

• กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (KTMUNG-A) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงประมาณการสัดส่วนการลงทุนเน้นตราสารทุน 75% ตราสารหนี้สัดส่วน 15% ตราสารทางเลือก 10% (ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 9%*)

• กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (KTMEE-A) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ปานกลางถึงสูง มีประมาณการสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 50% ตราสารหนี้สัดส่วน 40% ตราสารทางเลือก 10% (ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 7%*)

• กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (KTSRI-A) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยถึงปานกลาง มีประมาณการสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 65% ตราสารทุน 25% ตราสารทางเลือก 10% (ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 5%*)

• กองทุนเปิดกรงไทยสุขใจ (KTSUK-A) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย มีประมาณการสัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้ 80% ตราสารทุน 10% และตราสารทางเลือก 10% (ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 3%*)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลกองทุนได้ที่ www.ktam.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

*อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 7 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจมีความเคลื่อนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว