KC แพ้คดีศาลสั่งชำระหนี้ตั๋วแลกเงินบลจ.โซลาริส 365 ล้าน

“เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้” เผยศาลแพ่งพิพากษาให้บริษัทชำระหนี้ตั๋วแลกเงินพร้อมดอกเบี้ยรวม 365.61 ล้านบาท บลจ.โซลาริส หากไม่จ่ายยึดที่ดิน 2 แปลงขายทอดตลาด

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) แจ้งความคืบหน้าของคดีผิดนัดชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด ในคพีแพ่งของศาลแพ่ง หมาลเขดำที่ มย.119/2560 ระหว่างกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ในฐานะโจทก์กับบริษัทฯ ในฐานะจำเลย โดยศาลแพ่งมีคำพิพากษาในวันที่ 26 ก.ค.2561 มีความโดยสรุปว่าให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยอัตรา 15% ต่อปีของเงินต้นแก่โจทก์ทั้ง 5 นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (16 มิ.ย.2560) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยเป็นเงินต้น 350 ล้านบาทและเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น 365.61 ล้านบาท


อย่างไรก็ตามหากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดโฉนดเลขที่ 281087 ณ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทราปราการ จังหวัดสมุทรปราการและที่ดินโฉนดจำนวน 58 โฉนด ณ ตำบลสามวาตะวันออก อำเภอมีนบุรี (เมือง) กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ของจำเลยออกขายทอดตลอด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ทั้ง 5 จนครบถ้วนกับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจกท์ทั้ง 5 โดยกำหนดค่าทนายความคนละ 20,000 บาท