“อนุรักษ์ บุญแสวง” ตัดขายหุ้น TPOLY 2.96% ทั้งกลุ่มถือเหลือ 2.04%

HoonSmart.com>> “อนุรักษ์ บุญแสวง” นักลงทุนรายใหญ่ ตัดขายหุ้น TPOLY ออก 16.96 ล้านหุ้น กว่า 2.9611% เหลือถือหุ้น 0.9567% ขณะที่การถือหุ้นของกลุ่มเหลือ 2.0409%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย อนุรักษ์ บุญแสวง จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2564 จำนวน 16.96 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.9611% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 5.48 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.9567% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 2.0409% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ