SELIC จัดสรรหุ้น PP 28 ล้านขาย “สหพัฒน์ฯ -พันธมิตรอีก 2 ราย” รองรับแผนลงทุน

HoonSmart.com>> บอร์ดซีลิค คอร์พ ไฟเขียวจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนขายบุคคลในวงจำกัด 3 ราย จำนวน 28 ล้านหุ้น ขาย “สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง” (SPI) จำนวน 16.66 ล้านหุ้น “บีเอสซี โซ อินและบี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด” ราละ 5.66 ล้านหุ้น หวังเสริมสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และรองรับแผนการลงทุนของบริษัท

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ (SELIC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 28,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาทต่อหุ้น โดยจัดสรรให้ 3 ราย ดังนี้ 1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง(SPI) ได้รับจัดสรร 16,666,000 หุ้น คิดเป็น 49,998,000 บาท 2. บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด ได้รับจัดสรร 5,667,000 หุ้น คิดเป็น 17,001,000 บาท และ 3. บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด ได้รับจัดสรร 5,667,000 หุ้น คิดเป็น 17,001,000 บาท

ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 11- 15 มิ.ย.2564 โดยราคาเสนอขาย 3 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดในปัจจุบันที่เท่ากับ 2.95 บาท/หุ้น (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นระยะเวลาเท่ากับ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.2564 ถึงวันที่ 9 มิ.ย.2564

นายเอก กล่าวอีกว่า ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อขยายกิจการตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และทำให้บริษัทสภาพคล่องมากขึ้น รวมถึงช่วยให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีความแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น

ภายหลังเพิ่มทุนครั้งนี้ ส่งผลให้ บบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งหรือ (SPI) มีสัดส่วนการถือหุ้น SELIC อยู่ที่ 3.64% ซึ่ง SPI และอีก 2 บริษัทข้างต้นนั้น เป็นผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัท รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทได้ และการเข้ามาถือหุ้นครั้งนี้ ยังเป็นการเสริมพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของกลุ่มกิจการ